01/01/2020

Regulamin

Regulamin serwisu

 1. Informacje o Firmie
  1. Firma Logopasja spółka z o.o. z siedzibą Gdańsku (kod pocztowy: 80-299) przy ul. Kasjopei 45 posiadającą NIP: 5842830466, REGON: 524408209, kapitał założycielski 5 000,00 zł, zarejestrowana w VII Wydziale Gospodarczym w Gdańsku pod nr KRS: 0001018044 prowadzi działalność gospodarczą związaną z szeroko pojętą terapią logopedyczną i neurologopedyczną, a Zdalna Terapia Logopedyczna™ oraz witryny www.mojedzieckoniemowi.pl oraz www.logopasja.pl są jej własnością.
  2. Firma prowadzi terapię rozwojową i logopedyczną zdalnie, za pośrednictwem Internetu. Terapia przyjmuje różne formy opisane poniżej w regulaminie. Począwszy od rozmów za pomocą komunikatora internetowego do przesyłania materiałów dydaktycznych i terapeutycznych drogą elektroniczną.
  3. Wszelkie informacje na temat firmy, terapii, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać kontaktując się z obsługą za pomocą aktualnych danych kontaktowych podanych na stronie www.mojedzieckoniemowi.pl
  4. Wszystkie ceny na stronie internetowej podawane są w EUR.
  5. Cena podana przy każdej usłudze lub produkcie jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia.
  6. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług i produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług lub produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
  7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej podczas rozpoczęcia terapii jest sąd właściwy dla siedziby firmy.
  8. Stroną lub Serwisem będzie dalej nazywana witryna internetowa www.mojedzieckoniemowi.pl
 1. Rodzaje i warunki wykonywanych usług
  1. Zdalna Terapia Logopedyczna™ to innowacyjny i autorski system do prowadzenia terapii logopedycznej na odległość.
  2. Zdalna Terapia Logopedyczna™ będzie dalej nazywana Usługą bądź Terapią.
  3. Usługa jest przeznaczona głównie dla dzieci, które potrzebują pomocy logopedy, neurologopedy i terapeuty ze względu na problemy rozwojowe i komunikacyjne.
  4. Usługa jest skierowana do dzieci, które:
   1. nie mówią wcale lub mówią bardzo mało;
   2. mieszkają za granicą i słabo mówią po Polsku;
   3. z opóźnionym rozwojem mowy (ORM);
   4. z zaburzeniem mowy o typie afazji;
   5. z autyzmem;
   6. z Zespołem Aspergera;
   7. z Zespołem Downa;
   8. z niedosłuchem;
   9. z dysleksją;
   10. z wadami wymowy;
   11. w wieku od 18 miesięcy.
  5. Terapia jest prowadzona przez profesjonalnych terapeutów z odpowiednimi uprawnieniami.
  6. Wszyscy Klienci i Pacjenci są traktowani indywidualnie i z należytym szacunkiem.
  7. Terapia jest zawsze dostosowywana do potrzeb indywidualnych Klienta oraz Pacjenta.
  8. Aby korzystać z Usług należy mieć dostęp do urządzeń elektronicznych, które umożliwiają przeglądanie i edytowanie różnego rodzaju treści elektronicznych, związanych bezpośrednio z prowadzeniem terapii na odległość:
   1. Konto pocztowe w serwisie Google Gmail;
   2. Dostęp do aplikacji Google Dysk oraz Dokumenty Google;
   3. Komputer stacjonarny lub laptop z aktualnym oprogramowaniem systemowym (Windows, OSX, Linux);
   4. Telefon komórkowy lub tablet z aktualnym oprogramowaniem systemowym (Android, iOS);
   5. Aktualne oprogramowanie do przeglądania Internetu (np. Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox);
   6. Kolorowa drukarka;
   7. Dostęp do szerokopasmowej sieci Internet.
  9. Usługi zostały podzielone na kategorie w zależności od etapu terapii, na którym znajduje się Pacjent.
   1. Konsultacja wstępna;
   2. Pakiet diagnostyczny – pozwala zdalnie zdiagnozować Pacjenta i określić kierunek terapii;
   3. Pakiet terapeutyczny – pozwala Klientowi prowadzić terapię z Pacjentem samodzielnie w domu, pod nadzorem Terapeuty zatrudnionego przez Firmę;
   4. Raport z postępów terapii.
  10. Wszystkie rodzaje usług i produktów do nabycia na Stronie, z wyłączeniem raportów, będą od teraz nazywane skrótowo Pakietami.
  11. Konsultacja wstępna to:
   1. Rozmowa telefoniczna z Klientem na temat Pacjenta;
   2. Jej celem jest ustalenie czy Firma posiada kompetencje do pomocy Pacjentowi;
   3. Maksymalny czas trwania to 30 minut;
   4. Jest bezpłatna dla Klienta;
  12. Pakiet diagnostyczny otrzymywany w zakresie świadczonych usług to:
   1. Zestaw prób diagnostycznych do samodzielnego wykonania w domu z Pacjentem;
   2. Karta wywiadu do wypełnienia przez Klienta;
   3. Analiza przesłanych materiałów wykonana przez specjalistę – diagnostę;
   4. Rozmowa podsumowująca z diagnostą;
    • maksymalny czas trwania rozmowy to 45 minut
    • nieobecność Klienta bez wcześniejszego powiadomienia diagnosty lub administracji celem przełożenia terminu skutkuje utraceniem prawa do rozmowy podsumowującej
   5. Raport z analizą wyników diagnozy, przesyłany po rozmowie podsumowującej.
  13. Pakiet terapeutyczny otrzymywany w zakresie świadczonych usług to:
   1. Zestaw maksymalnie 7 ćwiczeń terapeutycznych w formie uzależnionej od aktualnej sytuacji Pacjenta, przygotowany przez specjalistę w oparciu o dane z diagnozy oraz poprzednio wykonanych Pakietów;
   2. Wsparcie merytoryczne i opieka terapeuty w całym procesie terapeutycznym;
   3. Analiza materiałów zwrotnych Klienta zgodnie z metodologią terapeutyczną, na poczet przygotowania kolejnego Pakietu ćwiczeń na kolejne tygodnie;
   4. 60 minutowe spotkanie online z terapeutą (tylko w przypadku terapii wad wymowy);
   5. Dokumentacja terapeutyczna uwzględniająca postępy i kluczowe problemy, nad którymi pracuje Klient przy wsparciu terapeuty.
  14. Raport z postępów terapii to:
   1. Dodatkowy dokument, który Klient może zamówić na potrzeby osób trzecich;
   2. Jest to formalne zebranie informacji nt. postępów terapii Pacjenta;
   3. Można go zamówić tylko po przejściu conajmniej 4 Pakietów terapeutycznych.
  15. Firma oraz Strona nie dostarcza Klientom usług ani treści o charakterze bezprawnym.
 1. Zamówienie i sposób realizacji zamówienia
  1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez Stronę.
  2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie konta na Stronie.
  3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy rejestracji lub składaniu zamówienia. Wiadomość spełnia warunki rachunku fiskalnego. W tej wiadomości znajdują się m.in.:
   1. Liczba i cena zamówionych produktów i usług;
   2. Sposób i termin płatności;
   3. Regulamin i informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
   4. Informacje o Firmie.
  4. Realizacja zamówienia rozpocznie się w chwili zaksięgowania na koncie Firmy wpłaty za zamówienie.
  5. Termin otrzymania zamówienia (stworzenia nowego Pakietu terapeutycznego) dla Klienta to zwykle do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy. W przypadku opóźnień konsultowane one będą z terapeutą na bieżąco.
  6. Klient otrzymuje materiały tylko w formie elektronicznej, jako filmy, grafiki, dokumenty i formularze online. Firma nie wysyła do Klienta żadnych materiałów fizycznie drogą pocztową.
  7. Firma nie sprzedaje produktów fizycznych.
  8. Materiały oraz dane Klienta i Pacjenta są przechowywane i udostępniane za pomocą usługi Google Workspace, której właścicielem jest spółka Google z siedzibą w USA.
  9. Klient na wykonanie Pakietu diagnostycznego ma dokładnie 30 dni.
   1. Jeżeli przekroczy ten termin to traci prawo do konsultacji podsumowującej z diagnostą.
   2. Po 30 dniach materiały z Pakietu diagnostycznego zostają zablokowane.
  10. Klient na wykonanie Pakietu terapeutycznego Klient ma dokładnie 30 dni.
   1. Jeżeli przekroczy ten termin to traci prawo do kontaktu z terapeutą;
   2. Po 30 dniach materiały z Pakietu terapeutycznego oraz dokumentacja terapeutyczna zostają zablokowane.
  11. Po zakończeniu aktywnego Pakietu terapeutycznego:
   1. Materiały zwrotne oraz dokumentacja terapeutyczna zostają zarchiwizowane i są do wglądu Klienta w trakcie trwania terapii;
   2. Materiały ćwiczeniowe zostają usunięte.
  12. Dla skuteczności terapii oraz zachowania uprawnień gwarancyjnych konieczna jest regularna praca Klienta z Pacjentem według wskazań terapeuty, a także sumienny i czasowy kontakt z terapeutą.
 1. Prawa autorskie
  1. Wszystkie materiały związane z wykonaniem zamówionej usługi wysłane przez pracowników Firmy i terapeutów są własnością Firmy i nie można z nich korzystać bez wiedzy i zgody właściciela oraz do celów niezwiązanych bezpośrednio z terapią danego Pacjenta zapisanego na terapię.
  2. Materiały terapeutyczne są przeznaczone do indywidualnej pracy w domu, zgodnie z wytycznymi terapeuty.
  3. Żadne materiały terapeutyczne ani dokumentacja nie będą udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim bez pisemnej zgody Firmy.
  4. Materiały terapeutyczne oraz cała prowadzona dokumentacja są integralną częścią świadczonej przez Firmę usługi terapeutycznej. Klient traci do nich dostęp w momencie rezygnacji z terapii.
  5. Korzystanie z treści udostępnianych przez Firmę nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów, dokumentów, danych itp.
  6. Przesyłając do analizy terapeutycznej materiały uzyskiwane podczas terapii Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Firmę do celów diagnostycznych, terapeutycznych oraz statystycznych.
  7. W przypadku dobrowolnego przesłania przez Klienta materiałów zawierających rekomendacje, takie jak filmy czy zdjęcia, mogą one być wykorzystywane do promocji firmy usługi oraz analizy wartościowej usługi na co Klient wyraża zgodę decydując się na udostępnienie takiego materiału Firmie. Zgoda obejmuje publikację tekstu lub wizerunku, opatrzoną podpisem, do wykorzystania na Stronie i w mediach społecznościowych oraz innych materiałach promocyjnych Firmy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Z tytułu przesłania materiałów o jakich mowa w niniejszym ustępie Klientowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 1. Korzystanie ze Strony
  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Do korzystania ze Strony wymagane jest urządzenie podłączone do Internetu oraz zaopatrzone w odpowiednią przeglądarkę internetową, zgodną z ogólnodostępnymi i aktualnymi standardami technologicznymi dla urządzeń domowych i mobilnych.
  3. Komentarze pozostawione na Stronie mogą być edytowane i usuwane przez właścicieli.
  4. Klient ma możliwość założenia i usunięcia konta na Stronie.
  5. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Firma przestrzega Klienta, by ten zaopatrzył swoje urządzenia elektroniczne, który wykorzystuje podłączając się do sieci Internet, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
  6. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Firma przestrzega Klienta przed potencjalnym zagrożeniem związanym z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do sytemu Klienta (np. ataki na jego witryny), jak i Firmy.
  7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony, Usług lub Pakietów dostarczanych przez Firmę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, regulaminem lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania i korzystania z Usług ciążą na Kliencie.
  9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Klientów, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Usług.
 1. Rezygnacja z terapii
  1. Klient ma prawo do rezygnacji z Pakietu ciągu 14 dni od złożenia zamówienia bez podawania przyczyny.
  2. W przypadku chęci rezygnacji z Usług Klient zobowiązany jest zgłosić takie postanowienie w formie elektronicznej, za pomocą stosownej wiadomości e-mail na adres: admin@mojedzieckoniemowi.pl
 1. Reklamacje i zwroty
  1. Każdy przypadek wątpliwości Klienta dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na jego rzecz należy to zgłosić niezwłocznie do Firmy.
  2. Jeżeli Klient uważa, że konieczna jest zmiana ćwiczeń w danym Pakiecie terapeutycznym, powinien to niezwłocznie zgłosić do swojego terapeuty prowadzącego.
  3. Ćwiczenia dobierane są według ścisłych norm rozwojowych określonych badaniami i literaturą specjalistyczną. Firma nie musi uznać zasadności zmiany ćwiczeń w danym Pakiecie terapeutycznym.
  4. W przypadku chęci złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest zgłosić takie zastrzeżenie w formie elektronicznej, za pomocą stosownej wiadomości e-mail na adres terapeuty prowadzącego terapię.
  5. Każda reklamacja jest rozpatrywana przez indywidualnie. Na początku przeprowadzana jest konsultacja z Klientem celem ustalenia powodu reklamacji. Następnie sprawdzana jest poprawność prowadzenia terapii przez terapeutę lub warunki techniczne po stronie Klienta.
  6. Na rozpatrzenie i realizację reklamacji Firma ma 14 dni.
  7. Realizacja reklamacji w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia do ćwiczeń, polega na zmianie ćwiczeń w danym Pakiecie terapeutycznym bez konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty przez Klienta.
  8. Pakiet diagnostyczny podlega reklamacji wyłącznie w zakresie wadliwości technicznych. W szczególnych przypadkach diagnosta może nieodpłatnie zmienić lub dodać próby diagnostyczne dla Pacjenta na podstawie szczegółowego wywiadu przeprowadzonego z Klientem. Przeprowadzenie próby diagnostycznej niezgodnie z wytycznymi Firmy nie stanowi podstawy do reklamacji.
  9. W przypadku rezygnacji Klienta z terapii, zwrot pieniędzy za niewykorzystane Pakiety terapeutyczne objęte promocją (dwa lub trzy w zestawie) nie przysługuje.
 1. Program lojalnościowy
  1. Firma oferuje klientom następujące elementy programu lojalnościowego:
   1. Możliwość otrzymania bezpłatnego Pakietu terapeutycznego.
    • Aby otrzymać bezpłatny Pakiet terapeutyczny należy polecić nasze usługi innej osobie, która jako nowy firmy klient zamówi diagnozę logopedyczną pod postacią Pakietu Diagnostycznego.
    • Celem weryfikacji, nowy klient składający zamówienie na Pakiet Diagnostyczny powinien w notatce wpisać imię i nazwisko dziecka, które jest już w terapii oraz podać ogólną liczbę przebytych Pakietów terapeutycznych przez rodzica / opiekuna tego dziecka.
    • Po zrealizowaniu zamówienia klient polecający otrzyma bezpłatny Pakiet terapeutyczny.
    • Liczba bezpłatnych Pakietów terapeutycznych, które można uzyskać nie jest ograniczona.
   2. Możliwość uzyskania jednorazowego kuponu rabatowego w wysokości 20% na zakup Pakietów terapeutycznych.
    • Aby otrzymać jednorazowy kupon 20% należy podzielić się opinią na temat współpracy z nami na jednym z wymienionych portali społecznościowych:
    • Po wysłaniu opinii należy również wysłać e-mail z informacją o zamieszczeniu opinii na adres terapia@logopasja.pl Dokonamy wtedy weryfikacji opinii i prześlemy kod, który będzie można wykorzystać w sklepie.
    • Kupon jest jednorazowy dla danej rodziny.
    • Kupon można wykorzystać na zakup 1, 2 lub 3 Pakietów terapeutycznych.
    • Kupon można wykorzystać tylko po wejściu w terapię. Nie można go wykorzystać będąc aktualnie na etapie diagnozy.
   3. Możliwość uzyskania jednorazowego kuponu rabatowego w wysokości 15% na zakup dwóch Pakietów diagnostycznych (rodzeństwo).
    • Aby otrzymać jednorazowy kupon o wartości 15% konieczna jest jednoczesna diagnoza dwójki dzieci z danej rodziny.
    • Pakiety diagnostyczne rozdysponowane są między dwójkę dzieci, nie można zamówić 2 pakietów diagnostycznych dla jednego dziecka.
    • Aby otrzymać zniżkę należy powiadomić pracownika firmy, z którym prowadzona była wstępna konsultacja lub napisać wiadomość z informacją na adres terapia@logopasja.pl. Dokonamy wtedy weryfikacji sytuacji i prześlemy kod, który będzie można wykorzystać w sklepie.
   4. Możliwość uzyskania stałego kuponu rabatowego w wysokości 10% na zakup dwóch Pakietów terapeutycznych (rodzeństwo).
    • Aby otrzymać stały kupon o wartości 10% należy konieczna jest aktywna terapia dwójki dzieci z danej rodziny.
    • Kupon można wykorzystać na zakup 2 Pakietów terapeutycznych jednocześnie.
    • Pakiety terapeutyczne rozdysponowane są między dwójkę dzieci, nie można zamówić 2 pakietów dla jednego dziecka.
    • Aby otrzymać zniżkę należy powiadomić swojego terapeutę prowadzącego, lub napisać wiadomość z informacją na adres terapia@logopasja.pl. Dokonamy wtedy weryfikacji sytuacji i prześlemy kod, który będzie można wykorzystać w sklepie.
   5. Finansowa gwarancja rezultatów.
    • Warunki gwarancji opisane są w punkcie 9 niniejszego regulaminu.
 2. Gwarancja
  1. Firma gwarantuje skuteczność prowadzonej Zdalnej Terapii Logopedycznej™. Gwarancja obejmuje zwrot kosztów poniesionych za terapię (z wyłączeniem diagnozy).
  2. Warunki uznania gwarancji:
   1. Wykupienie i ukończenie przez Klienta Pakietu diagnostycznego.
   2. Wykupienie i ukończenie przez Klienta 4 Pakietów terapeutycznych.
   3. Wykonywanie zaleceń merytorycznych i poleceń organizacyjnych terapeuty.
   4. Terminowy kontakt i komunikacja z terapeutą, rzetelne i czasowe odpowiadanie na telefony i wiadomości.
   5. Terminowe odsyłanie materiałów zwrotnych do terapeuty.
   6. Udokumentowany brak postępów Pacjenta w terapii.
   7. Powiadomienie Firmy o zamiarze skorzystania z gwarancji wraz z uzasadnieniem za pomocą stosownej wiadomości e-mail na adres: admin@mojedzieckoniemowi.pl
   8. Na rozpatrzenie roszczenia z gwarancji Firma zastrzega sobie minimum 14 dni od jej otrzymania. Firma może zwrócić się z prośbą do Klienta o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji.
   9. W przypadku uznania gwarancji, w razie roszczenia o zwrot środków, zostaną one zwrócone na wskazane konto bankowe. Może to zająć do 30 dni.
   10. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  3. W uzasadnionych przypadkach wynikających bezpośrednio z sytuacji pacjenta, gwarancja nie ma zastosowania (np. wiek pacjenta – pacjent zbyt późno zgłoszony na terapię). Klient jest wtedy indywidualnie informowany przez pracownika firmy (np. diagnostę podczas rozmowy podsumowującej).
 1. Ograniczenia realizacji bezpłatnej konsultacji
  1. Firma udostępnia Klientom usługę bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub online.
  2. Pierwszeństwo do bezpłatnej konsultacji mają rodziny z dziećmi, które obecnie nie mieszkają w Polsce.
  3. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania konsultacji w wypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń bez uprzedniego informowania osoby zgłoszonej.
 1. Ograniczenia realizacji zamówienia
  1. Nie ma ograniczeń realizacji Usług związanych z miejscem zamieszkania Klienta jednak pierwszeństwo mają rodziny z dziećmi, które nie mieszkają w Polsce.
  2. Jeżeli realizacja wybranej Usługi będzie niemożliwa lub opóźniona, niezwłocznie powiadomimy o tym Klienta.
  3. Powodami opóźnienia w wykonaniu zamówionych Usług mogą być:
   1. Choroba lub urlop terapeuty.
   2. Wydarzenia losowe niezależne od Firmy czy Klienta.
   3. Przerwa techniczna w działaniu systemu zarządzania danymi.
   4. Brak odpowiedniej dokumentacji wynikającej z zaniedbania Klienta rozpoczynającego lub kontynuującego terapię.
  4. Klient może wykupić Pakiet terapeutyczny tylko jeżeli wcześniej wykupił i zakończył Pakiet diagnostyczny.
  5. Klient może wykupić kolejny Pakiet terapeutyczny i kontynuować terapię tylko jeżeli poprawnie zakończy poprzedni Pakiet terapeutyczny. Informacji takiej udziela terapeuta prowadzący terapię na zakończenie danego Pakietu terapeutycznego.
 1. Sposoby płatności
  1. Płatności za Usługi oferowane na Stronie można dokonywać korzystając z następujących metod:
   1. Standardowy przelew bankowy na konto firmy podane w podsumowaniu zamówienia;
   2. Płatność elektroniczna kartą bankową z wykorzystaniem wybranego operatora.
   3. Szybka płatność elektroniczna z zakresu dostępnych płatności u wybranego operatora.
  2. Cena za Usługi może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania Klienta.
  3. Cena podana za konkretną Usługę na Stronie jest całkowita, nie zawiera dodatkowych opłat czy ukrytych kosztów.
  4. Cena podana na Stronie nie zawiera VAT ze względu na zwolnienie Firmy z tego podatku.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Klient nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z realizacją Usługi, w całości lub części, na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy pod rygorem nieważności.
  2. Firma ma prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu stają się wiążące dla Usług wykupionych po jego zmianie.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  4. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Firmy. Prawem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie prawo polskie.