01/01/2020

Regulamin

Regulamin serwisu

 1. Informacje o Firmie
  1. Firma Logopasja Kamila Czachorowska jest działalnością gospodarczą zarejestrowaną w Polsce pod adresem: ul. Kasjopei 45, 80-299 Gdańsk, NIP:7431956008, a usługa Zdalna Terapia Logopedyczna™ oraz witryny www.mojedzieckoniemowi.pl i www.logopasja.pl są jej własnością.
  2. Właścicielem firmy jest Kamila Czachorowska.
  3. Firma prowadzi terapię rozwojową i logopedyczną zdalnie, za pośrednictwem Internetu. Terapia przyjmuje różne formy. Począwszy od rozmów za pomocą komunikatora internetowego do przesyłania materiałów dydaktycznych i terapeutycznych drogą elektroniczną.
  4. Wszelkie informacje na temat firmy, terapii, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać kontaktując się z obsługą za pomocą formularza kontaktowego podanego na stronie oraz numer telefonicznego.
  5. Wszystkie ceny na stronie internetowej podawane są w EUR.
  6. Cena podana przy każdej usłudze lub produkcie jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia.
  7. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług i produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług lub produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
  8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej podczas rozpoczęcia terapii jest sąd właściwy dla siedziby firmy.
  9. Stroną lub Serwisem będzie dalej nazywana witryna internetowa www.mojedzieckoniemowi.pl
 1. Rodzaj i warunki wykonywanych usług
  1. Zdalna Terapia Logopedyczna™ to innowacyjny i autorski system do prowadzenia terapii logopedycznej na odległość.
  2. Zdalna Terapia Logopedyczna™ będzie dalej nazywana Usługą bądź Terapią.
  3. Usługa jest przeznaczona głównie dla dzieci, które potrzebują pomocy logopedy i terapeuty ze względu na problemy rozwojowe i komunikacyjne.
  4. Usługa jest skierowana do dzieci, które:
   1. nie mówią wcale lub mówią bardzo mało;
   2. mieszkają za granicą i słabo mówią po Polsku;
   3. z opóźnionym rozwojem mowy (ORM);
   4. z zaburzeniem mowy o typie afazji;
   5. z autyzmem;
   6. z Zespołem Aspergera;
   7. z Zespołem Downa;
   8. z niedosłuchem;
   9. z dysleksją;
   10. z wadami wymowy;
   11. w wieku od 18 miesięcy.
  5. Terapia jest prowadzona przez profesjonalnych terapeutów z odpowiednimi uprawnieniami.
  6. Terapia prowadzona przez innego terapeutę jest nadzorowana przez doświadczoną i uprawnioną do wykonywania tego typu zawodu właścicielkę Firmy.
  7. Wszyscy Klienci i Pacjenci są traktowani indywidualnie i z należytym szacunkiem.
  8. Terapia jest zawsze dostosowywana do potrzeb indywidualnych Klienta oraz Pacjenta.
  9. Aby korzystać z Usług należy mieć dostęp do urządzeń elektronicznych, które umożliwiają przeglądanie i edytowanie różnego rodzaju treści elektronicznych:
   1. Konto pocztowe w serwisie Google Gmail;
   2. Dostęp do aplikacji Google Dysk oraz Dokumenty Google;
   3. Komputer stacjonarny lub laptop z aktualnym oprogramowaniem systemowym (Windows, OSX, Linux);
   4. Telefon komórkowy lub tablet z aktualnym oprogramowaniem systemowym (Android, iOS);
   5. Aktualne oprogramowanie do przeglądania Internetu (np. Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox);
   6. Kolorowa drukarka;
   7. Dostęp do sieci Internet;
  10. Usługi zostały podzielone na kategorie w zależności od etapu terapii, na którym znajduje się Pacjent.
   1. Pakiet diagnostyczny – pozwala zdiagnozować Pacjenta;
   2. Pakiet terapeutyczny – pozwala prowadzić terapię z Pacjentem samodzielnie w domu;
   3. Raport z postępów terapii – zebranie informacji nt. postępów w formie dodatkowej dokumentacji przekazanej opiekunowi Pacjenta.
  11. Wszystkie rodzaje usług i produktów do nabycia na Stronie, z wyłączeniem raportów, będą od teraz nazywane skrótowo Pakietami.
  12. Każdy Pakiet diagnostyczny otrzymywany w zakresie świadczonych usług to:
   1. Zestaw prób diagnostycznych do samodzielnego wykonania w domu z Pacjentem;
   2. Karta wywiadu;
   3. Raport z analizą wyników diagnozy;
   4. Rozmowa podsumowująca z diagnostą. Maksymalny czas trwania rozmowy to 60 minut.
    • Nieobecność Klienta bez wcześniejszego kontaktu celem przełożenia terminu skutkuje utraceniem prawa do rozmowy podsumowującej.
  13. Każdy Pakiet terapeutyczny otrzymywany w zakresie świadczonych usług to:
   1. Wsparcie merytoryczne i opieka terapeuty;
   2. Zestaw nie więcej niż 7 ćwiczeń terapeutycznych w formie uzależnionej od aktualnej sytuacji Pacjenta;
   3. 60 minutowe spotkanie online z terapeutą (tylko w przypadku terapii wad wymowy);
   4. Dokumentacja terapeutyczna.
  14. Firma oraz Strona nie dostarcza Klientom usług ani treści o charakterze bezprawnym.
 1. Zamówienie i sposób realizacji zamówienia
  1. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.
  2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie konta na Stronie.
  3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy rejestracji lub składaniu zamówienia. W tej wiadomości znajdują się m.in.:
   1. liczba i cena zamówionych produktów i usług;
   2. sposób i termin płatności;
   3. regulamin i informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
  4. Realizacja zamówienia rozpocznie się w chwili zaksięgowania na koncie Firmy wpłaty za zamówienie.
  5. Termin otrzymania zamówienia (stworzenia nowego Pakietu terapeutycznego) dla Klienta to zwykle do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy. W przypadku opóźnień konsultowane one będą z terapeutą na bieżąco.
  6. Klient otrzymuje materiały tylko w formie elektronicznej, jako filmy, grafiki, dokumenty i formularze online. Nie wysyłamy do Klienta żadnych materiałów fizycznie drogą pocztową.
  7. Nie sprzedajemy produktów fizycznych. Naszym produktem jest pakiet złożony z usługi terapeutycznej oraz komplementarne materiały w formie elektronicznej.
  8. Materiały i dane są przechowywane i udostępniane za pomocą usługi Google Workspace, której właścicielem jest spółka Google z siedzibą w USA.
  9. Klient na wykonanie Pakietu diagnostycznego ma dokładnie 30 dni.
   1. Jeżeli przekroczy ten termin to traci prawo do konsultacji podsumowującej z diagnostą.
   2. Po 30 dniach materiały z Pakietu diagnostycznego zostają zablokowane.
  10. Klient na wykonanie ćwiczeń z Pakietu terapeutycznego Klient ma dokładnie 30 dni.
   1. Jeżeli przekroczy ten termin to traci prawo do kontaktu z terapeutą;
   2. Po 30 dniach materiały z Pakietu terapeutycznego oraz dokumentacja terapeutyczna zostają zablokowane.
  11. Po zakończeniu aktywnego Pakietu terapeutycznego:
   1. Materiały zwrotne oraz dokumentacja zostają zarchiwizowane i są do wglądu Klienta w trakcie trwania terapii;
   2. Materiały ćwiczeniowe zostają usunięte.
  12. Dla skuteczności terapii oraz zachowania uprawnień gwarancyjnych konieczna jest regularna praca z Pacjentem według wskazań terapeuty, a także sumienny i czasowy kontakt z naszym zespołem.
 1. Prawa autorskie
  1. Wszystkie materiały związane z wykonaniem zamówionej usługi wysłane przez pracowników Firmy i terapeutów są własnością Firmy i nie można z nich korzystać bez wiedzy i zgody właściciela oraz do celów niezwiązanych bezpośrednio z terapią danego Pacjenta zapisanego na terapię.
  2. Materiały terapeutyczne są przeznaczone do indywidualnej pracy w domu, zgodnie z wytycznymi terapeuty.
  3. Żadne materiały terapeutyczne ani dokumentacja nie będą udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim bez pisemnej zgody Firmy.
  4. Materiały terapeutyczne oraz cała prowadzona dokumentacja są integralną częścią świadczonej przez Firmę usługi terapeutycznej. Klient traci do nich dostęp w momencie rezygnacji z terapii.
  5. Korzystanie z treści udostępnianych przez Firmę nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
  6. Przesyłając do analizy terapeutycznej materiały uzyskiwane podczas terapii Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Firmę do celów diagnostycznych, terapeutycznych oraz statystycznych.
  7. W przypadku dobrowolnego przesłania przez Klienta materiałów zawierających rekomendacje, takie jak filmy czy zdjęcia, mogą one być wykorzystywane do promocji firmy usługi oraz analizy wartościowej usługi na co Klient wyraża zgodę decydując się na udostępnienie takiego materiału Firmie. Zgoda obejmuje publikację tekstu lub wizerunku, opatrzoną podpisem, do wykorzystania na Stronie i w mediach społecznościowych oraz innych materiałach promocyjnych Firmy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Z tytułu przesłania materiałów o jakich mowa w niniejszym ustępie Klientowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 1. Korzystanie ze Strony
  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Do korzystania ze Strony wymagane jest urządzenie podłączone do Internetu oraz zaopatrzone w odpowiednią przeglądarkę internetową, zgodną z ogólnodostępnymi i aktualnymi standardami technologicznymi dla urządzeń domowych i mobilnych.
  3. Komentarze pozostawione na Stronie mogą być edytowane i usuwane przez właścicieli.
  4. Klient ma możliwość założenia i usunięcia konta na Stronie.
  5. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Firma przestrzega Klienta, by ten zaopatrzył swoje urządzenia elektroniczne, który wykorzystuje podłączając się do sieci Internet, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
  6. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Firma przestrzega Klienta przed potencjalnym zagrożeniem związanym z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do sytemu Klienta (np. ataki na jego witryny), jak i Firmy.
  7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony, Usług lub Pakietów dostarczanych przez Firmę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, regulaminem lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania i korzystania z Usług ciążą na Kliencie.
  9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Klientów, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Usług.
 1. Rezygnacja z terapii
  1. Klient ma prawo do rezygnacji z Pakietu ciągu 14 dni od złożenia zamówienia bez podawania przyczyny.
  2. W przypadku chęci rezygnacji z Usług Klient zobowiązany jest zgłosić takie postanowienie w formie elektronicznej, za pomocą stosownej wiadomości e-mail na adres: admin@mojedzieckoniemowi.pl
 1. Reklamacje i zwroty
  1. Każdy przypadek wątpliwości Klienta dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na jego rzecz należy to zgłosić niezwłocznie do Firmy.
  2. Jeżeli Klient uważa, że konieczna jest zmiana ćwiczeń w danym Pakiecie terapeutycznym, powinien to niezwłocznie zgłosić do swojego terapeuty prowadzącego.
  3. Ćwiczenia dobierane są według ścisłych norm rozwojowych określonych badaniami i literaturą specjalistyczną. Firma nie musi uznać zasadności zmiany ćwiczeń w danym Pakiecie terapeutycznym.
  4. W przypadku chęci złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest zgłosić takie zastrzeżenie w formie elektronicznej, za pomocą stosownej wiadomości e-mail na adres terapeuty prowadzącego terapię.
  5. Każda reklamacja jest rozpatrywana przez właściciela Firmy. Na początku przeprowadzana jest konsultacja z Klientem celem ustalenia powodu reklamacji. Następnie sprawdzana jest poprawność prowadzenia terapii przez terapeutę lub warunki techniczne z działem technicznym.
  6. Na rozpatrzenie i realizację reklamacji Firma ma 14 dni.
  7. Realizacja reklamacji w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia do ćwiczeń, polega na zmianie ćwiczeń w danym Pakiecie terapeutycznym bez konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty przez Klienta.
  8. Pakiet diagnostyczny podlega reklamacji wyłącznie w zakresie wadliwości technicznych. W szczególnych przypadkach diagnosta może nieodpłatnie zmienić lub dodać próby diagnostyczne dla Pacjenta na podstawie szczegółowego wywiadu przeprowadzonego z Klientem. Przeprowadzenie próby diagnostycznej niezgodnie z wytycznymi Firmy nie stanowi podstawy do reklamacji.
  9. W przypadku rezygnacji Klienta z terapii, zwrot pieniędzy za niewykorzystane Pakiety terapeutyczne objęte promocją (dwa lub trzy w zestawie) nie przysługuje.
 1. Gwarancja
  1. Jako zespół gwarantujemy skuteczność naszej terapii. Jeżeli nie będziemy w stanie pomóc Pacjentowi to zapewniamy zwrot kosztów poniesionych za terapię (z wyłączeniem diagnozy).
  2. Warunki uznania gwarancji:
   1. Wykupienie i ukończenie przez Klienta Pakietu diagnostycznego.
   2. Wykupienie i ukończenie przez Klienta 4 Pakietów terapeutycznych.
   3. Wykonywanie zaleceń merytorycznych i poleceń organizacyjnych terapeuty.
   4. Terminowy kontakt i komunikacja z terapeutą, rzetelne i czasowe odpowiadanie na telefony i wiadomości.
   5. Terminowe odsyłanie materiałów zwrotnych do terapeuty.
   6. Udokumentowany brak postępów Pacjenta w terapii.
   7. Powiadomienie Firmy o zamiarze skorzystania z gwarancji wraz z uzasadnieniem za pomocą stosownej wiadomości e-mail na adres: admin@mojedzieckoniemowi.pl
   8. Na rozpatrzenie roszczenia z gwarancji Firma zastrzega sobie minimum 14 dni od jej otrzymania. Firma może zwrócić się z prośbą do Klienta o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji.
   9. W przypadku uznania gwarancji, w razie roszczenia o zwrot środków, zostaną one zwrócone na wskazane konto bankowe. Może to zająć do 30 dni.
   10. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Ograniczenia realizacji bezpłatnej konsultacji
  1. Firma udostępnia Klientom usługę bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub online.
  2. Pierwszeństwo do bezpłatnej konsultacji mają rodziny z dziećmi, które obecnie nie mieszkają w Polsce.
  3. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania konsultacji w wypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń bez uprzedniego informowania osoby zgłoszonej.
 1. Ograniczenia realizacji zamówienia
  1. Nie ma ograniczeń realizacji Usług związanych z miejscem zamieszkania Klienta jednak pierwszeństwo mają rodziny z dziećmi, które obecnie nie mieszkają w Polsce.
  2. Jeżeli realizacja wybranej Usługi będzie niemożliwa lub opóźniona, niezwłocznie powiadomimy o tym Klienta.
  3. Powodami opóźnienia w wykonaniu zamówionych Usług mogą być:
   1. Choroba lub urlop terapeuty.
   2. Wydarzenia losowe niezależne od Firmy czy Klienta.
   3. Przerwa techniczna w działaniu systemu zarządzania danymi.
   4. Brak odpowiedniej dokumentacji wynikającej z zaniedbania Klienta rozpoczynającego lub kontynuującego terapię.
  4. Klient może wykupić Pakiet terapeutyczny tylko jeżeli wcześniej wykupił i zakończył Pakiet diagnostyczny.
  5. Klient może wykupić kolejny Pakiet terapeutyczny i kontynuować terapię tylko jeżeli poprawnie zakończy poprzedni Pakiet terapeutyczny. Informacji takiej udziela terapeuta prowadzący terapię na zakończenie danego Pakietu terapeutycznego.
 1. Sposoby płatności
  1. Płatności za Usługi oferowane na Stronie można dokonywać korzystając z następujących metod:
   1. Standardowy przelew bankowy na konto firmy podane w podsumowaniu zamówienia;
   2. Płatność elektroniczna kartą bankową z wykorzystaniem wybranego operatora.
   3. Szybka płatność elektroniczna z zakresu dostępnych płatności u operatora PayU.
  2. Cena za Usługi może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania Klienta.
  3. Cena podana za konkretną Usługę na Stronie jest całkowita, nie zawiera dodatkowych opłat czy ukrytych kosztów.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Klient nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z realizacją Usługi, w całości lub części, na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy pod rygorem nieważności.
  2. Firma ma prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu stają się wiążące dla Usług wykupionych po jego zmianie.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  4. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Firmy. Prawem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie prawo polskie.